Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Vin ,Iunie 03, 2011 - 08:30

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante Şef Direcţie monitorizare

Scopul general al funcţiei:
Conduce şi planifică activitatea Direcţiei monitorizare, stabileşte sarcini şi verifică executarea acestora
Sarcinile de bază:
− Elaborarea programului activităţii de control al Direcţiei;
− Coordonarea procesului de monitorizare generală şi tematică a activităţii instituţiilor publice şi private ale audiovizualului;
− Coordonarea procesului de analiză şi generalizare a încălcările depistate la implementarea actelor normative;
− Acordarea asistenţei metodologice colaboratorilor Consiliului, persoanelor fizice şi juridice în domeniul său de competenţă;

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază –
● deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
● posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
● neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
● lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
● neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
Cerinţe specifice –
Studii:
- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, jurnalism;
- Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului, managementului de politici publice, administraţiei publice.
Experienţă profesională:
Experienţă în domeniul respectiv, preferabil şi în serviciul public.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea situaţiei actuale în domeniul audiovizualului din Republica Moldova;
- Cunoaşterea modalităţilor de funcţionare ale audiovizualului european;
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de politici, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi:
Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, comunicare eficientă, aplanare a situaţiilor de conflict, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;

Atitudini/Comportamente:
Responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:
a) formularul de participare ;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă ;
e) cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 23 iunie 2011

telefon – 22-41-42
e-mail – office@cca.md
adresa poştală – MD-2001, mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab, nr. 46
persoana de contact – Balan Rodica
Bibliografia concursului:
● Constituţia Republicii Moldova
● Acte normative în domeniul serviciului public
 Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
 Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
 Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”

● Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
 Codul Electoral nr. 1381 din 27.11.1997
 Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28,12,2006 „Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului ”
 Legea nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate
 Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007
 Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră
 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind serviciile mass-media audiovizuale