CONCEPŢIA privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin Decizia CCA nr.49 din 6 aprilie 2011

Joi ,Aprilie 07, 2011 - 08:36

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta Concepţie stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (în continuare – alegeri locale generale) de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova şi are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a campaniei electorale la alegerile locale generale de către instituţiile audiovizualului, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii privind aplicarea în practică a acestor principii de către instituţiile audiovizualului, pe de o parte, şi concurenţi electorali, pe de altă parte.

2. Instituţiile audiovizualului aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova reflectă campania electorală pentru alegerile locale generale în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului audiovizualului, Legii presei, Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor locale generale sînt obligatorii şi pentru instituţiile audiovizualului din alte ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al Republicii Moldova. În cazul derogărilor, responsabilitatea revine titularilor de licenţă.

4. Consiliile de observatori ale instituţiilor publice ale audiovizualului, pe durata campaniei electorale, supraveghează respectarea prevederilor Regulamentului de reflectare a campaniei electorale şi a pluralismului de opinii de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu”. Ele prezintă, în mod obligatoriu, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, o dată pe săptămână, rapoarte de monitorizare a campaniei electorale, care vor include informaţii referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea alegerilor de către radiodifuzorii publici în cadrul tuturor programelor, iar cu două zile înainte de alegeri, vor prezenta un raport de totalizare.

5. Fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în primele 7 zile de la aprobarea de către Comisia Eelectorală Centrală a Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, o declaraţie privind politica editorială privind campania electorală. Declaraţiile vor conţine:

- numele proprietarului/proprietarilor instituţiei;
- principiile reflectării campaniei electorale la instituţia de informare în masă;
- condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată;
- principiul de programare şi acordare a timpilor de antenă;
- orarul timpilor de antenă contra plată;
- ordinea şi principiile de organizare a dezbaterilor electorale;
- taxa pentru timpii de antenă contra plată;
- modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali;
- grila emisiunilor cu caracter electoral;
- numele, prenumele, telefoanele de serviciu, inclusiv numărul de telefon mobil, fax şi adresa electronică a responsabilului de reflectarea campaniei electorale;
- o declaraţie prin care se obligă să respecte Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011.

Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală înştiinţează CCA despre acest fapt în termen de 7 zile după aprobarea Regulamentului de către CEC.

În cazul în care declaraţiile au fost întocmite conform legislaţiei în vigoare, CCA le aprobă în şedinţă publică şi le plasează pe pagina sa web.

CCA respinge declaraţiile radiodifuzorilor care nu corespund cerinţelor în vigoare şi le solicită aducerea în concordanţă cu legislaţia în termen de pînă la 3 zile calendaristice.

Pentru prezentarea declaraţiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale cu încălcarea termenului stabilit, CCA va aplica sancţiuni prevăzute în art. 38, alin. (1) din Codul audiovizualului.

6. Consiliile de Observatori adoptă declaraţiile instituţiilor publice ale audiovizualului. Administraţiile instituţiilor private ale audiovizualului adoptată declaraţiile instituţiilor respective.

7. La solicitarea concurenţilor electorali, instituţiile audiovizualului pot oferi, contra plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare, grafică computerizată, pentru realizarea publicităţii electorale.

8. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confidenţialitatea materialelor electorale prezentate de concurenţii electorali pînă la difuzarea lor.

9. Radiodifuzorii publici sînt obligaţi, iar cei privaţi sînt în drept să difuzeze gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, să desfăşoare campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi de votare.

10. Publicitatea electorală contra plată şi emisiunile de dezbateri electorale vor fi programate în orele de maximă audienţă (06.00-09.00; 19.00-23.00 pentru TV; 06.00-13.00; 17.00-20.00 pentru radio) şi se vor evidenţia prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni. De asemenea, pentru contabilizarea timpilor de antenă oferiţi contra plată concurenţilor electorali, publicitatea electorală şi emisiunile de dezbateri electorale se vor difuza numai în cadrul unei rubrici speciale. Telespectatorii şi radioascultătorii vor fi informaţi despre aceasta prin titre şi/sau mesaje video şi/sau vocale.

11. Publicitatea electorală nu poate fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă.

12. În perioada campaniei electorale este interzisă evoluarea candidaţilor în alegeri în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori sau moderatori de emisiuni.

13. În programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 641 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului.

14. Activitatea organelor administraţiei publice centrale şi administraţiei publice locale inclusiv a primăriei, consiliului sătesc/comunal/orăşenesc, consiliului raional/municipal, va fi reflectată separat de dezbateri şi publicitate electorală cu respectarea prevederilor Codului electoral, Codului audiovizualului şi Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile generale. Nici un candidat în alegeri nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

15. Instituţiile audiovizualului vor asigura în cadrul talk-show-urilor, în afara emisiunilor de dezbateri electorale, respectarea echilibrului, imparţialităţii şi pluralismului de opinii faţă de concurenţii electorali.

16. Materialele electorale difuzate, atît ale CEC, cît şi ale concurenţilor electorali, nu pot fi însoţite de comentarii.

17. Utilizarea materialelor de arhivă va fi însoţită de menţiunea video sau audio respectivă (Arhiva). Aceste materiale nu pot fi utilizate în cazul în care denaturează sensul lor iniţial. În sensul prezentei Concepţii se califică material de arhivă orice material pe suport video, audio sau pe hîrtie care s-a produs pînă la începerea perioadei electorale.

18. Radiodifuzorii vor anunţa din timp emisiunile electorale, care nu vor putea fi reprogramate decît în cazul defecţiunilor tehnice.

19. În perioada electorală, sondajele de opinie cu tematică electorală se vor desfăşura în condiţiile articolului 641, alin. (10) din Codul electoral. Difuzarea de către radiodifuzori a rezultatelor sondajelor de opinie va fi însoţită de următoarele informaţii:

- denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
- data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metoda utilizată;
- dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
- solicitantul şi sursa de finanţare a sondajului.

20. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare din ţară se interzice difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind participarea la vot şi voinţa exprimată (exit-poll).

21. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor este interzisă agitaţia electorală. În aceste zile, radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală vor difuza doar materiale ce ţin de educaţia civică/electorală (inclusiv campanii de motivare), comunicate de presă de la organele electorale şi informaţii privind desfăşurarea scrutinului.

II. Timpii de antenă oferiţi pentru publicitate electorală

22. Timpii de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali în volumul stabilit la art. 641, alin. (4) şi (5) din Codul electoral. Durata contabilizată a unui spot de publicitate electorală, difuzat contra plată, nu poate fi mai mică de 20 de secunde.

23. Refuzul de a difuza publicitate electorală contra plată de către instituţia audiovizualului care s-a implicat în reflectarea campaniei electorale poate fi contestat în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

24. Cererea pentru acordarea timpilor de antenă se prezintă instituţiilor audiovizualului pentru întreaga campanie electorală nu mai tîrziu de 5 zile de la înregistrarea la consiliul electoral de circumscripţie a concurentului electoral.

25. Timpii de antenă se pun la dispoziţia concurenţilor electorali în timp de 48 de ore de la prezentarea şi înregistrarea cererii.

26. Publicitatea electorală contra plată se va face la posturile de radio şi televiziune în baza contractelor încheiate între părţi. Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor crea condiţii egale la procurarea timpilor de antenă tuturor concurenţilor electorali, stabilind taxe egale.

27. Plata percepută de instituţiile audiovizualului pentru plasarea publicităţii electorale contra plată nu poate depăşi plata încasată în mod normal pentru publicitatea comercială. Plata se achită în avans exclusiv din „Fondul electoral” al concurentului electoral. Orice alte modalităţi de plată, decît transferul în avans de sume băneşti din fondul electoral, sînt interzise.

28. Timpii de antenă contra plată acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizaţi din vina acestuia, nu se recuperează.

29. Timpii de antenă contra plată, acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizaţi din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transmisie, inclusiv din alte motive de forţă majoră invocate de instituţia audiovizuală, vor fi reprogramaţi. Instituţia audiovizualului va înştiinţa concurentul electoral în mod oficial, în formă scrisă, despre motivul invocat.

30. Concurenţii electorali sînt obligaţi să prezinte instituţiilor audiovizualului înregistrările publicităţii electorale nu mai tîrziu de 48 de ore pînă la difuzare.

31. Materialele de educaţie civică şi electorală comandate de asociaţiile obşteşti sau alte persoane vor fi difuzate de instituţiile audiovizualului doar după coordonarea prealabilă scrisă a acestora cu CEC.

III. Dezbaterile electorale

32. Radiodifuzorii locali/regionali cu tematică generalistă sînt obligaţi, iar cei naţionali sînt în drept, să organizeze dezbateri electorale în condiţiile respectării Codului electoral şi Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale. Radiodifuzorii pot organiza dezbateri, începînd cu momentul înregistrării la consiliul electoral de circumscripţie a cel puţin doi concurenţi electorali. Radiodifuzorii sînt în drept să invite la dezbateri şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi persoane fizice interesate.

33. La dezbaterile electorale participă candidaţii în alegeri sau reprezentanţii concurenţilor electorali. Instituţia audiovizualului stabileşte tematica dezbaterilor electorale.

34. Concurenţii electorali vor fi invitaţi, în formă scrisă, la dezbaterile electorale cu cel puţin 24 de ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni. Ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora sînt stabilite în declaraţia privind politica editorială a instituţiilor media, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant.

35. Refuzul de a participa ori absenţa unuia sau mai multor concurenţi electorali sau reprezentanţi ai acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul absenţei unuia sau mai multor candidaţi în alegeri, timpul rezervat lor nu se recuperează.

36. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

37. În cadrul dezbaterilor, instituţiile audiovizuale vor asigura participanţilor posibilitatea să-şi expună poziţia asupra temelor dezbătute.

38. În timpul dezbaterilor, candidaţii în alegeri sau reprezentanţii lor îşi exprimă liber opiniile. Totodată, în timpii de antenă oferiţi pentru dezbateri, se interzice:
- punerea în pericol a ordinii constituţionale, îndemnul la violenţă publică şi atentarea la siguranţa persoanei şi a bunurilor materiale;
- divulgarea secretelor protejate de lege;
- incitarea la ură sau discriminare pe criterii de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie;
- incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial.

39. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:
- să fie imparţiali;
- să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea de a-şi prezenta opiniile;
- să formuleze clar întrebările, evitînd abordarea tendenţioasă sau părtinitoare;
- să asigure menţinerea dezbaterii în tematica campaniei electorale;
- să intervină în cazul în care invitaţii încalcă prevederile legislaţiei în vigoare şi Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale, în cazul în care aceştia nu se conformează solicitărilor moderatorului, inclusiv prin închiderea microfonului acestora;
- să nu fie candidaţi ori persoane de încredere la alegeri.

40. În emisiunile de dezbateri electorale, organizatorii nu vor difuza materiale publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea candidaţilor în alegeri ori a persoanelor de încredere, reportaje televizate ori radiofonice de la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, sondaje de opinii, despre vizitele de lucru ale candidaţilor în alegeri din rîndul conducătorilor cu funcţii de răspundere.

41. În emisiunile de dezbateri electorale şi în talk-show-uri cu participarea candidaţilor în alegeri şi/sau a reprezentanţilor concurenţilor electorali se interzice difuzarea titrelor mobile (sms ş.a.).

42. Pentru turul doi de scrutin, dezbateri electorale vor fi organizate cu participarea candidaţilor la funcţia de primar care au trecut în turul doi, în condiţiile prevăzute în Codul electoral şi în Regulamentul de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale.

IV. Dispoziţii finale

43. Imprimările video şi audio cu tematică electorală se păstrează cel puţin 3 luni de la data difuzării lor. În caz de apariţie a litigiilor, perioada de păstrare a imprimărilor poate fi prelungită în baza deciziei instanţei de judecată.

44. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte săptămînal (în ziua de luni) prin fax CCA informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informaţia despre spoturile sociale elaborate de CEC în săptămîna precedentă.

45. La cererea CCA, CEC sau consiliului electoral de circumscripţie, radiodifuzorii sînt obligaţi să prezinte, în termen de 24 de ore, materialele video şi audio împreună cu copiile contractelor şi dispoziţiilor de plată respective.

46. Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către mass-media aflată sub jurisdicţia Republicii Moldova se soluţionează în condiţiile Capitolului 12, Secţiunea 1 din Codul electoral.

47. Nerespectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul radiodifuzorilor, CCA va aplica sancţiuni prevăzute în art. 38, alin. (1) din Codul audiovizualului, inclusiv şi pentru nerespectarea Declaraţiilor privind politica editorială pentru campania electorală.