Proiect de decizie cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia minorilor în programele audiovizuale

Lun ,Ianuarie 23, 2012 - 09:43

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, inclusiv cu privire la protecţia minorilor, în scopul asigurării în programele audiovizuale a protecţiei dezvoltării fizice, mentale şi morale a acestora, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii privind transparenţa în procesul decizional, CCA solicită respectuos, tuturor părţilor interesate, prezentarea sugestiilor şi recomandărilor vizavi de proiectul nominalizat, inclusiv pe adresa electronică: office@cca.md.

PROIECT

                                                                                                        DECIZIA nr.

Cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia minorilor
 în programele audiovizuale

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, inclusiv cu privire la protecţia minorilor şi responsabilitatea de a asigura, în programele audiovizuale, protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a acestora, convinşi că măsurile luate pentru protecţia minorilor trebuie să fie corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie şi că scopul unor astfel de măsuri trebuie să asigure un nivel adecvat de protecţie a dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor, ţinând cont de efectele nocive ale consumului de droguri şi alcool asupra minorilor, interesaţi în cel mai înalt grad de creşterea şi educarea copilului în spiritul valorilor şi al idealurilor democratice, proclamate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi de Convenţia europeană a drepturilor omului, convinşi că radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova trebuie să se supună interdicţiei difuzării programelor care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios, ţinînd cont de propunerile experţilor europeni Marek Mracka (coordonator de program al organizaţiei de monitorizare a mass-media "MEMO98" din Slovacia) şi Richard Carver (Director, Oxford Media Research din Marea Britanie) formulate în baza standardelor şi practicilor mai multor state membre ale Uniunii Europene, care au fost discutate în cadrul atelierului de lucru desfăşurat la 24.11.2011 cu genericul "Asigurarea protecţiei minorului în programele audiovizuale. Norme de reglementare europene şi lecţii de învăţat pentru Republica Moldova", în baza prevederilor Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Directivei serviciilor mass-media audiovizuale             nr. 2010/13/UE a Parlamentului şi Consiliului European din 10.03.2010 şi ale Codului Audiovizualului       nr. 260-XVI din 27.07.2006,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului
                                                                                                            DECIDE:

Art. 1. Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au obligaţia să respecte dreptul la protejarea imaginii, a vieţii intime, private şi familiale a minorului, iar necesitatea informării nu poate prevala în faţa acestor drepturi, cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile.
Art. 2. La reflectarea evenimentelor cu participarea minorului precum şi participarea acestuia la un program audiovizual, radiodifuzorul trebuie să ţină seama de sensibilitatea şi vulnerabilitatea specifice vârstei, în general, şi de personalitatea minorului, în particular.
Art. 3. Radiodifuzorului îi este interzisă, în cadrul programelor de ştiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini ori de fotografii ale corpului minorului decedat.
Art. 4. În cadrul serviciilor de programe audiovizuale este interzisă orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa ori religia minorului, precum şi la un eventual handicap al acestuia.
Art. 5. Este interzisă difuzarea de programe al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorului sau expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei.
Art. 6. După ora 22:00 este interzisă difuzarea în direct de programe audiovizuale la care participă minori în vârstă de până la 14 ani, cu excepţia evenimentelor culturale şi a competiţiilor sportive.
Art. 7. Participarea minorului în vârstă de până la 14 ani la programe audiovizuale, altele decât evenimentele culturale şi competiţiile sportive, este posibilă numai cu acceptul acestuia, precum şi cu consimţământul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentantului legal.
Art. 8. Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea minorului în vârstă de până la 14 ani, în situaţia în care acesta este implicat în fenomene sociale negative, inclusiv abuzul de droguri sau alcool, etc. cultura de gaşcă,  este victimă a unui abuz sexual sau este acuzat de comiterea unor infracţiuni ori a fost martor la săvârşirea acestora.
Art. 9.  Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea minorului în vârstă de până la 14 ani, implicat în auto-vătămare corporală de orice fel, inclusiv tentativă de sinucidere sau sinucidere efectivă.
Art. 10. Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea minorului de până la 14 ani infectat cu HIV sau care trăieşte cu SIDA. Această interdicţie se aplică, chiar dacă intenţia programului în cauză este de a expune şi de a scoate în evidenţă problema socială.
Art. 11. În situaţia în care minorul în vârstă de până la 14 ani este victimă a unor infracţiuni, altele decât situaţiile prevăzute la art. 8-10, sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilă numai cu acceptul minorului, precum şi cu acordul scris al părinţilor, al altui reprezentant legal ori, după caz, al persoanei în grija căreia se află minorul.
Art. 12. În situaţia în care minorul în vârstă de până la 14 ani a fost supus de către părinţi ori reprezentanţii legali la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini ori declaraţii este posibilă numai cu acceptul minorului, precum şi cu acordul scris al părintelui care nu este presupusul autor al abuzului sau, după caz, al unei autorităţi responsabile cu protecţia minorului.
Art. 13. Nu pot fi difuzate reconstituiri de infracţiuni, abuzuri sau evenimente dramatice în care sunt folosiţi copii în vârstă de până la 14 ani, de asemenea, nu pot fi difuzate interviuri şi declaraţii ale acestora în legătură cu evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care acesta a fost martor.
Art. 14. Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani acuzat de comiterea unei infracţiuni sau victimă a unei infracţiuni ori abuzat fizic, psihic sau sexual poate fi prezentat în programele de ştiri, în emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) existenţa consimţământului scris al acestuia;
b) existenţa prealabilă a consimţământului părinţilor sau al reprezentantului legal, în formă scrisă;
c) asistarea pe parcursul transmisiei sau al înregistrării de către un părinte ori de către reprezentantul legal, respectiv de către avocat în cazul cercetării penale sau arestării. Minorul nu poate fi asistat de către părintele presupus autor al abuzului.
Art. 15. În cazul minorului cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani acuzat de comiterea unei infracţiuni, sunt necesare acordul explicit al acestuia şi asistarea sa de către avocat în situaţia în care este cercetat penal, reţinut sau arestat.
Art. 16. În cazul minorului cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care este victimă sau martor la comiterea unor infracţiuni ori care a fost abuzat fizic, psihic sau sexual, sunt necesare:
a) acordul explicit al acestuia;
b) eliminarea oricăror elemente care pot duce la identificarea minorului, la solicitarea acestuia, a părinţilor sau a reprezentantului legal.
Art. 17. Radiodifuzorii nu vor difuza interviuri şi declaraţii în care minorului îi sunt solicitate păreri referitoare la probleme intime de familie sau care îi depăşesc puterea de judecată, de asemenea este interzisă înscenarea interviurilor în care minorului i se solicită să facă referinţă la cazuri care nu fac parte din propria-i experienţă.  
Art. 18. Radiodifuzorii sunt obligaţi să informeze minorul, părinţii sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la drepturile lor înainte de filmare sau de înregistrare. De asemenea, acestora li se va explica scopul interviului şi modul în care va fi utilizat.
Art. 19. Radiodifuzorii sunt obligaţi să difuzeze la principalul buletin de ştiri din prime-time, precum şi la buletinele de ştiri difuzate în următoarele 24 de ore imaginile şi datele minorilor dispăruţi, la solicitarea inspectoratelor de poliţie.
Art. 20. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi Serviciul juridic al CCA.
Atr. 21. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele
Consiliul Coordonator
al Audiovizualului                                                                                Marian POCAZNOI

Secretar                                                                                                Dorina CURNIC