ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 03.10.2019

Joi ,Octombrie 03, 2019 - 18:03
 
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 03 octombrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat proiectul de Lege pentru modificarea Legii concurenței nr. 183/2012.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a făcut mai multe propuneri la proiectul de Lege remis spre avizare, precum:
1. Cu referire la pct. 1 din proiectul de Lege menționăm următoarele.
Definiția „distribuitor de publicitate” nu se regăsește în legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997. Definiția dată se regăsește doar în proiectul legii cu privire la publicitate care a fost votat doar în lectura I.
Definițiile „furnizor de servicii media audiovizuale neliniare”, „furnizor de servicii de radiodifuziune sonoră”, „furnizor de servicii de televiziune” nu se regăsesc în Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018. În prezentul cod se regăsesc noțiunile precum „serviciu media audiovizual neliniar”, „furnizor de servicii media”.
Astfel, pct. 1 din proiectul Legii urmează a fi reformulat/completat cu noțiuni care se regăsesc în cadrul legal în vigoare, iar cele care nu se regăsesc de indicat expres noțiunea.
2. Cu referire la pct. 3 din proiect comunicăm că poziția dominantă se calculează în baza cifrei de afaceri și nicidecum nu în baza cotei de audiență prevăzută de Codul serviciilor media audiovizuale. Mai mult ca atât, prevederile prevăzute la art. 29 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale prevede că „se consideră că o persoană fizică sau juridică deține o situație dominantă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audiență ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită depășește 35% din piața semnificativă”.
3. Cu referire la pct. 4 din proiectul de Lege, autorul proiectului nu a argumentat de ce se stabilesc condiții diferite pentru subiecții de pe piețele relevante în domeniul publicității mass-media, în raport cu ceilalți subiecți de pe celelalte piețe relevante. În acest sens, urmează de adus argumente în susținerea pct. respectiv din proiect sau de exclus acest pct. din proiectul de Lege.
4. Cu referire la pct. 9 din proiectul de Lege, prin care se propune completarea Legii concurenței cu art. 251, la alin. (3) menționăm că Consiliul Audiovizualului nu poate prezenta avizul în conformitate cu art. 22 alin. (4) – (5) din Legea concurenței, deoarece notificare privind concentrările economice se depune conform Formularului de către subiecții notificării, agenții economici.
Conform art. 22, alin. (3) din Legea concurenței „Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate împreună de către părțile la fuziune, iar cele care se realizează prin preluarea controlului în comun trebuie notificate împreună de către persoanele sau întreprinderile care dobândesc controlul în comun. În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie realizată de persona sau întreprinderea care preia controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unei părți a uneia sau mai multor întreprinderi. Fiecare parte care înaintează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor furnizate.”
Astfel, la pct. 9 din proiectul de Lege, prin care se propune completarea Legii concurenței cu art. 251, fiind indicat textul acestuia, de la alin. (3), sintagma „prezentat în conformitate cu art. 22 alin. (4)-(4),” urmează a fi exclusă din proiectul de Lege.
Cu privire la prevederile alin. (5) de la art. 251 din proiect, menționăm că Consiliul Audiovizualului conform prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale nu examinează/evaluează domeniul publicității mass-media. Consiliul audiovizualului monitorizează furnizorii de servicii media prin prisma respectării de către aceștia a conținutului comunicării comerciale, durata, timpul de plasare, și nicidecum sub aspectul economic.
5. Cu privire la pct. 11 din proiectul de Lege, în care se menționează că „piața geografică relevantă este teritoriul Republicii Moldova,” menționăm că conform prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, furnizorii de servicii media audiovizuale sunt divizați în 3 (trei) categorii și anume, furnizori naționali de servicii media, furnizori regionali de servicii media și furnizori locali de servicii media. Astfel, în cazul în care subiecții investigației efectuate de către Consiliul Concurenței sunt furnizorii de servicii media locali sau regionali, nicidecum nu poate fi considerată piața geografică relevantă teritoriul Republicii Moldova. Totodată, conform art. 30 alin. (3) din Legea concurenței prevede că „Pe baza elementelor de probațiune colectate se definește piața geografică relevantă, a cărei sferă ar putea varia de la dimensiuni locale la dimensiuni mondiale”.
Astfel, Consiliul Concurenței urmează în baza elementelor de probațiune să determine piața geografică relevantă.
Luând în considerare faptul că proiectul de lege este unul complex, membrii Consiliului au decis, prin consens, completarea și aprobarea acestuia în variantă finală în cadrul unei ședințe publice viitoare a CA.
Consiliul Audiovizualului nu a susținut demersul Societății pe Acțiuni „Termoelectrica” de mediatizare a campaniei de informare și sensibilizare a cetățenilor despre noile oportunități, beneficii și avantajele încălzirii centralizate eficiente și securității energetice a consumatorilor din mun. Chișinău și suburbiile acestuia, dat fiind faptul că spotul prezentat conține elemente de publicitate cu caracter comercial.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul