ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 02.10.2019

Mie ,Octombrie 02, 2019 - 16:30
 
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 02 octombrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunțat Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”.
Este de menționat că urmare a concursului desfășurat în ședința publică din 09 aprilie 2019, conform procedurii stabilite la art. 43 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a selectat și a desemnat 3 membri ai Consiliului de supraveghere, cea de a patra funcție de membru al Consiliului de supraveghere, a rămas, în continuare, vacantă.
Consiliul Audiovizualului a solicitat Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media punctul de vedere pentru aplicabilitatea prevederilor din Cod privind realizarea concursului de selectare a unui membru al Consiliului de Supraveghere a IPNA Compania „Teleradio Moldova”. Comisia de profil a parlamentară a comunicat Consiliului Audiovizualului că este în drept să anunțe concurs pentru cea de a patra funcție vacantă de membru al Consiliului de Supraveghere. Astfel, CA a anunțat Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat 1 membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani.
Perioada de depunere a dosarelor va fi anunțată, prin intermediul unui comunicat de presă, după publicarea deciziei CA în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Criteriile și procedura pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media  Compania „Teleradio-Moldova”
Actele pentru concurs se recepționează timp de 30 de zile din momentul publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi de odihnă, în conformitate cu legislația în vigoare, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.
Pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media pot candida persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) deține diplomă de licență sau echivalentă și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile jurnalismului, dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-media, ingineriei;
c) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;
d) are reputație ireproșabilă confirmată prin cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate;
e) nu a deținut, în ultimii 6 ani, funcția de membru al Consiliului de Observatori și/sau de membru al Consiliului de Supraveghere, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și/sau de membru al Consiliului Audiovizualului;
f) nu are antecedente penale.
 
Funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este incompatibilă cu:
a) statutul de deputat, de membru al Guvernului, de ales local, de membru al administrației publice centrale ori locale sau de angajat din cadrul acestora, precum și de membru al Consiliului Audiovizualului;
b) calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere;
c) statutul de angajat al furnizorului public național de servicii media, cu excepțiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale;
d) statutul de autor, prezentator, moderator, realizator (titular sau netitular) de programe audiovizuale ale furnizorului public de servicii media;
e) calitatea de membru de partid sau de afiliat politic.
 
Candidații vor depune la sediul Consiliului Audiovizualului (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46, mun. Chișinău. Telefon de contact: 022 22 44 21) un dosar de participare la concurs, care va cuprinde:
 • Cererea de participare (Anexa nr. 2);
 • Curriculum Vitae cu poză color 3x4 (semnat de candidat);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de licență sau echivalentă;
 • Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
 • Cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate;
 • Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;
 • Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal (Anexa nr.3);
 • Scrisoarea de motivare.
 
Concursul se organizează și se desfășoară în baza următoarelor principii:
a) competiție deschisă, prin asigurarea accesului liber la concurs al oricărei persoane care îndeplinește condițiile stabilite;
b) alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obținute, a celor mai competenți candidați;
c) asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor;
d) asigurarea transparenței, prin punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la modul de organizare și desfășurare a concursului;
e) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu, a unor criterii de selectare obiective și clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale.
 
Criteriile de selecție a candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media:
- Motivația;
- Prezentarea conceptelor de dezvoltare a instituției;
- Gândirea critică, propuneri și angajament;
- Experiența profesională și profesionalismul;
- Abilități manageriale.
 
Procedura de selecție a candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media:
 1. Candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media este desemnat de către Consiliul Audiovizualului în baza unui concurs public organizat de către CA în condițiile art. 43 alin. (4), (5) și art. 46 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale.
 2. Concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media constă în:
 • Preselecția candidaților în baza dosarelor depuse;
 • Interviul susținut în ședința publică a CA.
 1. Decizia cu privire la anunțarea concursului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 2. Pentru depunerea dosarelor, candidaților li se acordă 30 de zile calendaristice.
 3. Pentru înregistrarea la concurs, candidatul trebuie să întrunească toate cerințele prevăzute în Anexa nr.1.
 4. Candidatul depune la sediul CA dosarul de participare la concurs, care conține actele indicate în Anexa nr.1, de luni până vineri, în intervalele de timp: 08:00 – 12:00 și 13:00 – 17:00.
 5. În cazul în care la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media nu s-a înregistrat niciun candidat sau doar un candidat cu dosar complet și eligibil, Consiliul prelungește o singură dată termenul pentru depunerea dosarelor cu cel puțin 15 zile.
 6. Dosarele depuse cu depășirea termenului sau incomplete nu se acceptă.
 7. În termen de 24 de ore de la data-limită de depunere a dosarelor, Consiliul Audiovizualului publică pe pagina web oficială lista candidaților.
 8. În termen de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de participare, Consiliul Audiovizualului invită candidații la interviu și desemnează în ședință publică, cu votul majorității membrilor săi, membrii Consiliului de Supraveghere pentru un singur mandat de 6 ani.
 9. Candidații sunt audiați de către CA în ordinea depunerii dosarelor de participare.
 10. Consiliul acordă timp egal fiecărui candidat, însă nu mai mult de 5 minute, pentru a-și prezenta viziunea asupra viitoarei activități, experiența profesională și motivația de accedere în funcție.
 11. După prezentarea efectuată de către candidat, membrii CA îi adresează întrebări.
 12. Consiliul Audiovizualului publică decizia adoptată pe pagina web a instituției și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 13. Membrul Consiliului de Supraveghere care, la data desemnării, se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în Anexa nr. 1 are la dispoziție un termen de       30 de zile pentru a renunța la calitatea sau la acțiunile respective, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului de Supraveghere. Membrul Consiliului de Supraveghere care nu respectă prevederile art. 44 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale este demis de drept, funcția sa devenind vacantă.
 14. În componența Consiliului de Supraveghere sunt desemnați cel puțin 3 reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, altele decât municipiul Chișinău.
 15. La desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere se ia în considerare principiul egalității de gen.
 16. În cazul în care concursul a eșuat, Consiliul Audiovizualului repetă procedura de desemnare după 7 zile de la constatarea funcțiilor rămase vacante.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul