Anunț!
Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
 1. Specialist principal, Direcția Juridică și Reglementări (1 funcție)
 2. Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (1 funcție)
 
Date de contact:
Telefon: 022-24-39-09, e-mail: resurseumane.cca@gmail.com
Persoana responsabilă – Diana Doroș, Șef, Serviciul Resurse Umane
Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46
 
Data limită de depunere a dosarelor – 31 octombrie 2019
Condiții de bază de participare la concurs:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
 • Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
 1. CV-ul
 2. Formularul de participare la concurs[1];
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 5. Copia carnetului de muncă (alte documente ce confirmă experiența în muncă);
 6. Cazierul judiciar[2];
 7. Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 
Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.
[1] Formularul de participare poate fi găsit: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante”, în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.
[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau person
 
Specialist principal, Direcția Juridică și Reglementări
 
Scopul general al funcției: Întărirea legalității în activitatea Consiliului și urmărirea respectării legislației în vigoare de către colaboratorii și membrii CA în vederea realizării optime a obiectivelor Consiliului.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
 • Reprezentarea intereselor Consiliului în ierarhia instanțelor de judecată;
 •  Întărirea legalității în activitatea Consiliului în procesul realizării obiectivelor stipulate în legislația în vigoare. 
 • Participarea la pregătirea ședințelor Consiliului;
 • Acordarea asistenței metodologice radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii;
 • Executarea deciziilor Consiliului Audiovizualului.
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare juridice, de licență sau echivalente. 
Experiență profesională: minimum 1 an în domeniul juridic,  preferabil experiență în serviciul public
Cunoștințe:
 • Cunoștințe privind legislația din domeniul juridic și al audiovizualului;
 • Cunoștințe în funcționarea unei autorități publice;
 • Cunoașterea unei limbi de circuație internațională (engleză, franceză, rusă, germană), la nivel cel puțin intermediar;
 • Cunoștințe de operarea la calculator: Word, Excel, Internet.
 
Abilități:
Abilități practice în domeniul juridic, abilităț de lucru cu informația, planificare, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente:
Comportament bazat pe respect,  spririt de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, discplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
 
Bibliografia concursului:
 
Constituţia Republicii Moldova;
Codul muncii al Republicii Moldova;
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova;
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
Legea integrităţii nr. 82/2017;
Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor;
Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 ”Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
 
Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă
Scopul general al funcției:
 Asigurarea executării devizelor de cheltuieli, stării decontărilor cu agenţii economici, instituţiile statului,  prin implementarea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniu.
Sarcinile de bază ale funcției:
 • Asigurarea evidenţei operaţiunilor de casă, evidenței  veniturilor colectate și a cheltuielilor respective, evidenţei operaţiunilor privind titularii de avans, precum şi a furnizorilor şi distribuitorilor de servicii media audiovizuale;
 • Asigurarea evidenţei integrităţii fondurilor fixe, şi a valorilor materiale în locurile de păstrare şi utilizare;
 • Elaborarea ordinile de plată privind achitarea cu persoanele fizice și juridice.
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii:  Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul finanţelor, contabilităţii sau economiei;
Experiență profesională: Preferabil 1 an de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.
Cunoștințe:
 -    Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor soft, excel, cunoștințe în utilizarea internetului.
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (rusa, engleza, franceza, germana, spaniola) la nivel cel puțin intermediar;
Abilități:
Abilități practice în domeniul contabilității, finanțelor publice, abilităț de lucru cu informația, analiză și sinteză, motivare, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente:
Comportament bazat pe respect,  spririt de inițiativă, diplomație,flexibilitate, discplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea integrităţii nr. 82/2017;
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
Legea Contabilității nr.113/2007;
Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar - fisacale nr.181/2015;
Hotîrîrea Guvernului nr. 500/1198 pentru aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe;
Hotărîrea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea slariaților entităților din Republica Moldova;
Ordinul Ministerului finanțelor nr.2018 din 24 decembrie 2015 privind clasificația bugetară;
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar;
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulmentului privind inventarerea.
 
 
  Anunț!
 
Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
 
1.      Specialist superior, Direcția Monitorizare TV (1 funcție - temporar vacantă)
2.      Consultant superior, Direcția Monitorizare Radio (1 funcție - temporar vacantă)
3.      Consultant, Direcția Monitorizare Radio (1 funcție)
4.      Specialist superior, Direcția Monitorizare Radio (1 funcție)
5.      Specialist, Direcția Juridică și Reglementări (1 funcție)
 
 
Date de contact:
Telefon: 022-24-39-09, e-mail: resurseumane.cca@gmail.com
Persoana responsabilă – Diana Doroș, Șef, Serviciul Resurse Umane
Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46
 
Data limită de depunere a dosarelor – 12 octombrie 2019
 
Condiții de bază de participare la concurs:
·         Deține cetățenia Republicii Moldova;
·         Posedă limba de stat;
·         Are capacitate deplină de exercițiu;
·         Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
·         Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
·         În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
·         Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
·         Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
·         Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 
Documentele ce urmează a fi prezentate:
1)      Formularul de participare la concurs[1];
2)      Copia buletinului de identitate;
3)      Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
4)      Copia carnetului de muncă (alte documente ce confirmă experiența în muncă);
5)      Cazierul judiciar[2];
6)      Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 
Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.
 
[1] Formularul de participare poate fi găsit: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante”, în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.
[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau personal.
 
Bibliografia concursului:
-    Constituţia Republicii Moldova;
-    Codul muncii al Republicii Moldova;
-    Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
-    Codul administrativ al Republicii Moldova;
-    Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
-    Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
-    Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;
-    Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
-    Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
-    Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
-    Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
-    Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
-    Legea integrităţii nr. 82/2017;
-    Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
-    Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
-    Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
-    Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor;
-    Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 ”Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
-    Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
-    Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontaleră;
-    Directiva Parlamentului European și a Consiliului (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).
 
Specialist superior, Direcția monitorizare TV
 
Scopul general al funcției:
Monitorizarea conținutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori, periodic și ori de câte ori Consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligațiunilor înscrise în licența de emisie.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a deciziilor adoptate de Consiliul Audiovizualului;
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică sau la cererea unei autorități publice;
-          Monitorizarea radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind reflectarea campaniilor electorale.
-          Deplasarea în teritoriu în scopul înregistrării serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova;
-          Monitorizează executarea deciziilor Direcției Monitorizare TV.
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, litere, istorie, drept, sociologie, psihologie.
Experiență profesională: Preferabil 6 luni de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.
Cunoștințe:
-          Cunoștințe privind tehnicile de monitorizare a radiodifuzorilor;
-          Cunoștințe în domeniul legislației audiovizuale și a altor acte normative;
-          Cunoștințe privind experiența și practicile altor țări în domeniul audiovizual.
Abilități: de a investiga, analiza și rezolva problemele; de a-și realiza sarcinile la nivel înalt, cu costuri minime, contribuind astfel, la eficientizarea utilizării resurselor disponibile și a procesului de lucru; de negociere; de a comunica cu colegii și de-ai ajuta; de a lucra individual și în echipă.
Atitudini/comportamente: Comportament bazat pe respect, exigență, corectitudine și amabilitate în relațiile sale cu publicul, precum și în relațiile cu conducțtorii, colegii și subordonații.
 
Consultant superior, Direcția monitorizare Radio
 
Scopul general al funcției:
Monitorizarea conținutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori, periodic și ori de câte ori Consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligațiunilor înscrise în licența de emisie.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a deciziilor adoptate de Consiliul Audiovizualului;
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică sau la cererea unei autorități publice;
-          Monitorizarea radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind reflectarea campaniilor electorale.
-          Deplasarea în teritoriu în scopul înregistrării serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova;
-          Monitorizează executarea deciziilor Direcției Monitorizare Radio;
-          Redactează răspunsuri la scrisori în termenele legale;
-          Elaborează proiecte de decizii pentru ședințele Consiliului Audiovizualului.
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, drept, litere, istoria, sociologie, psihologie.
Experiență profesională: Cel puțin 1 an de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.
Cunoștințe:
-          Cunoștințe privind tehnicile de monitorizare a radiodifuzorilor;
-          Cunoștințe în domeniul legislației audiovizuale și a altor acte normative;
-          Cunoștințe privind experiența și practicile altor țări în domeniul audiovizual;
-          Cunoștințe privind situația actuală din domeniul audiovizualului din Republica Moldova;
-          Cunoștințe în funcționarea unei autorități publice;
-          Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor soft, cunoștințe în utilizarea internetului.
Abilități: de a investiga, analiza și rezolva problemele, dezvoltarea abilităților analitice și de diagnosticare; de a-și realiza sarcinile la nivel înalt, cu costuri minime, contribuind astfel, la eficientizarea utilizării resurselor disponibile și a procesului de lucru; de negociere; de a comunica cu colegii și de-ai ajuta; de a lucra individual și în echipă.
Atitudini/comportamente: Comportament bazat pe respect, exigență, corectitudine și amabilitate în relațiile sale cu publicul, precum și în relațiile cu conducțtorii, colegii și subordonații.
 
Consultant, Direcția monitorizare Radio
 
Scopul general al funcției:
Monitorizarea conținutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori, periodic și ori de câte ori Consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligațiunilor înscrise în licența de emisie.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a deciziilor adoptate de Consiliul Audiovizualului;
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică sau la cererea unei autorități publice;
-          Monitorizarea radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind reflectarea campaniilor electorale.
-          Deplasarea în teritoriu în scopul înregistrării serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova;
-          Monitorizează executarea deciziilor Direcției Monitorizare Radio;
-          Redactează răspunsuri la scrisori în termenele legale;
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, litere, istorie, drept, sociologie, psihologie.
Experiență profesională: Cel puțin 1 an de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.
Cunoștințe:
-          Cunoștințe privind tehnicile de monitorizare a radiodifuzorilor;
-          Cunoștințe în domeniul legislației audiovizuale și a altor acte normative;
-          Cunoștințe privind experiența și practicile altor țări în domeniul audiovizual;
-          Cunoștințe privind situația actuală din domeniul audiovizualului din Republica Moldova;
-          Cunoștințe în funcționarea unei autorități publice;
-          Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor soft, cunoștințe în utilizarea internetului.
Abilități: de a investiga, analiza și rezolva problemele, dezvoltarea abilităților analitice și de diagnosticare; de a-și realiza sarcinile la nivel înalt, cu costuri minime, contribuind astfel, la eficientizarea utilizării resurselor disponibile și a procesului de lucru; de negociere; de a comunica cu colegii și de-ai ajuta; de a lucra individual și în echipă.
Atitudini/comportamente: Comportament bazat pe respect, exigență, corectitudine și amabilitate în relațiile sale cu publicul, precum și în relațiile cu conducțtorii, colegii și subordonații.
 
 
Specialist superior, Direcția monitorizare Radio
 
Scopul general al funcției:
Monitorizarea conținutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori, periodic și ori de câte ori Consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligațiunilor înscrise în licența de emisie.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a deciziilor adoptate de Consiliul Audiovizualului;
-          Monitorizarea cantitativă și calitativă a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică sau la cererea unei autorități publice;
-          Monitorizarea radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind reflectarea campaniilor electorale.
-          Deplasarea în teritoriu în scopul înregistrării serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova;
-          Monitorizează executarea deciziilor Direcției Monitorizare Radio;
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, drept, sociologie, psihologie.
Experiență profesională: Preferabil 6 luni de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.
Cunoștințe:
-          Cunoștințe privind tehnicile de monitorizare a radiodifuzorilor;
-          Cunoștințe în domeniul legislației audiovizuale și a altor acte normative;
-          Cunoștințe privind experiența și practicile altor țări în domeniul audiovizual;
-          Cunoștințe privind situația actuală din domeniul audiovizualului din Republica Moldova;
-          Cunoștințe în funcționarea unei autorități publice;
-          Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor soft, cunoștințe în utilizarea internetului.
Abilități: de a investiga, analiza și rezolva problemele, dezvoltarea abilităților analitice și de diagnosticare; de a-și realiza sarcinile la nivel înalt, cu costuri minime, contribuind astfel, la eficientizarea utilizării resurselor disponibile și a procesului de lucru; de negociere; de a comunica cu colegii și de-ai ajuta; de a lucra individual și în echipă.
Atitudini/comportamente: Comportament bazat pe respect, exigență, corectitudine și amabilitate în relațiile sale cu publicul, precum și în relațiile cu conducțtorii, colegii și subordonații.
 
Specialist, Direcția  Juridică și Reglementări
 
Scopul general al funcției: Întărirea legalității în activitatea Consiliului și urmărirea respectării legislației în vigoare de către colaboratorii și membrii CA în vederea realizării optime a obiectivelor Consiliului.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
-          Întocmirea actelor de procedură pentru instanțele de judecată și alte organe de drept, în cadrul examinării dosarelor;
-          Verificarea documentelor juridce înaintate de radiodifuzori și distribuitorii de servicii întru obținerea actelor permisive de activitate;
-          Acordarea asistenței la pregătirea proiectelor de decizii pentru ședințele Consiliului;
-          Acordarea asistenței la implementarea deciziilor și recomandărilor emise de CA;
-          Acordarea consultaților persoanelor interesate.
 
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare juridice, de licență sau echivalente. 
 
Experiență profesională: preferabil experiența în serviciul public
 
Cunoștințe:
-          Cunoștințe privind legislația din domeniul juridic și al audiovizualului;
-          Cunoștințe în funcționarea unei autorități publice;
-          Cunoașterea unei limbi de circuație internațională (engleză, franceză, rusă, germană), la nivel cel puțin intermediar;
-          Cunoștințe de operarea la calculator: Word, Excel, Internet.
 
Abilități:
Abilități practice în domeniul juridic, abilităț de lucru cu informația, planificare, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente:
Comportament bazat pe respect,  spririt de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, discplină, responsabilitaterezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.