ANUNȚ!!!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante:
 
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor – 17 iulie 2020
 
Anunț!
Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea
funcţiei publice vacante 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:
 
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
 
Data limită de depunere a Dosarelor - 02 iunie 2020
 
 
Anunț!
Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Specialist, Serviciul resurse umane (perioadă determinată)
Date de contact:
Telefon: 022-24-39-09, e-mail: resurseumane.cca@gmail.com
Persoana responsabilă – Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46
Data limită de depunere a Dosarelor - 06 martie  2020

ANUNȚ!!!

Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante: auditor intern superior, Serviciul audit intern (1 funcție)
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor – 03 martie 2020

 
ANUNȚ!!!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (1 funcție)
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor  28  februarie 2020
 

ANUNȚ!!!

Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
Consultant superior, Direcţia monitorizare radio (1 funcție -  temporar vacantă);  
 
Date de contact:
 
Telefon: (022) 24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor - 15 ianuarie 2020.

 

 

ANUNȚ!!!

Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea 

funcţiei publice temporar vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar  vacante:

Consultant, Direcţia control și digitalizare - (1 funcție)

 

Date de contact:

Telefon: (022)24-39-09

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane

Adresa poştală:

MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

 

Data limită de depunere a Dosarelor - 26 decembrie 2019

 

Condiții de bază de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 

 • CV-ul
 • Formularul de participare la concurs[1];
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă (alte documente ce confirmă experiența în muncă);
 • Cazierul judiciar[2];
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului. 

 

[1] Formularul de participare poate fi găsit: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante”, în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau personal.

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea integrităţii nr. 82/2017;
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 • Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor;
 • Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 ”Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 
 • Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontaleră;
 • Directiva Parlamentului European și a Consiliului (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).

 

Consultant, Direcția control și digitalizare

 

Scopul general al funcției:

Organizarea și coordonarea activității Direcției control și digitalizare prin implementarea prevederilor legislației din domeniu.

 

Sarcinile de bază ale funcției:

 • Participarea la expertizarea, elaborarea și avizare proiectelor de acte normative din domeniul audiovizualului;  
 • Elaborarea proiectelor de decizii pentru ședințele Consiliului Audiovizualului;
 • Participarea la elaborarea cadrului normativ juridic și organizarea acțiunilor privind procesul de trecere la televiziunea digitală;
 • Participarea la elaborarea programului activității Direcției;
 • Participarea la pregătirea ședințelor Consiliului Audiovizualului;
 • Participarea la monitorizarea respectării obligațunilor ce le revin titularilor autorizațiilor de retransmisie.

 

Condiții specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism,  drept, sociologie, psihologie.

Experiență profesională: Cel puțin 1 an de experiență profesonală în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

 

Cunoștințe:

 • Cunoștințe privind legislația în domeniu și modul de funcționare a unei autorități publice;
 • Cunoștințe privind situația actuală din domeniul audiovizualului din Republica Moldova;
 • Cunoștințe privind strategia și perspectivele de dezvoltare a audiovizualului autohton;
 • Cunoltințe privind modalitatea de funcționare a audiovizualului european;
 • Cunoștințe în utilizarea calculatorului (Word, Excel), navigare Internet;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (rusa, engleza, franceza, germana, spaniola) la nivel cel puțin intermediar.

 

Abilități: Lucru cu informația, expertizare, planificare și organizare,  elaborarea documentelor, analiză și sinteză, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

Comportament bazat pe respect, diplomație, responsabilitate, creativitate, disciplină, colegialitate, inițiativă și performanță continuă a profesionalismului. 

 
ANUNȚ!!!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (1 funcție)
 
 
ANUNȚ!!!
Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea
funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concursul pentru ocuparea  funcţiei publice vacante: Specialist, Direcţia control și digitalizare
      
 
ANUNȚ!!!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist, Direcția juridică și reglementări
                                       
 
ANUNȚ!!!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul  Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Consultant superior, Direcţia monitorizare radio (1 funcție -  temporar vacantă); Consultant, Direcţia monitorizare radio  (1 funcție); Specialist superior, Direcţia monitorizare  radio - (1 funcție).
 
 
 
Anunț!
Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: Specialist principal, Direcția Juridică și Reglementări (1 funcție); Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (1 funcție)