Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a fost creat în 1996 prin Legea audiovizualului nr. 603 din 3 octombrie 1995 şi Hotărîrea Parlamentului nr. 988 din 15.10.1996 în calitate de autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public care reglementează domeniul comunicării audiovizuale.

În activitatea sa, Consiliul Coordonator al Audiovizualului se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul Audiovizualului, Legea privind accesul la informaţie, Legea cu privire la publicitate, Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova.

Rolul CCA rezidă în asigurarea unei pieţe a audiovizualului bazată pe responsabilitatea faţă de public în sfera audiovizualului, în care să fie respectate principiile de comunicare audiovizuală, libera concurenţă, să fie garantată libertatea de exprimare, principiile pluralismului de opinii şi idei, cel politic şi social, în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.

În calitatea sa de garant al interesului public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului asigură:

  • supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
  • încurajarea liberei concurenţe;
  • un raport echilibrat între serviciile de programe oferite de radiodifuzorii naţionali şi cele oferite de radiodifuzorii locali şi regionali;
  • protejarea demnităţii umane şi protecţia minorilor;
  • protejarea spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;
  • transparenţa mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului;
  • transparenţa activităţii proprii.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului verifică aspectele semnalate în sesizările primite de la petenţi sau se autosesizează cu privire la modul în care radiodifuzorii respectă legislaţia audiovizuală. Atunci cînd constată încălcări ale legii, în funcţie de natura şi gravitatea abaterii, CCA aplică gradual următoarele sancţiuni: avertizare publică, amendă, retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă, suspendarea licenţei de emisie pentru o anumită perioadă sau retragerea licenţei.

Recomandările şi instrucţiunile emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului se fac publice. În exercitarea atribuţiilor sale, CCA adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Componenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului  este alcătuită din 9 membri, desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova pe un mandat de 6 ani. În contextul îndeplinirii atribuţiilor conferite prin lege, CCA emite decizii şi recomandări, adoptate în prezenţa a cel puţin 6 membri şi cu cel puţin 5 voturi. Consiliul se întruneşte în şedinţe publice de 2 ori pe lună sau ori de cîte ori este nevoie.

Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului este supravegheată de Parlament, prin dezbaterea raportului anual al consiliului. Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depune în Parlament pînă la data de 1 februarie.

În situaţia în care Parlamentul respinge raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acesta este obligat ca, în termen de 30 de zile, să prezinte un program de măsuri concrete pentru remedierea carenţelor semnalate. Odată cu prezentarea raportului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, comisia parlamentară de profil prezintă un aviz asupra legalităţii activităţilor consiliului, asupra corectitudinii şi transparenţei operaţiunilor financiare.

În îndeplinirea misiunii sale în interesul public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului are obligaţia de a face publice rapoartele trimestriale privind modul în care îşi exercită atribuţiile.

Conform prevederilor art. 16 din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern şi ale Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr.49 din 26.04.2012, Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite anual Declaraţia privind buna guvernare.

Exerciţiul de evaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a  managerilor din sectorul public pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe baza principiilor bunei guvernări.