Consiliul Audiovizualului (Consiliul Coordonator al Audiovizualului) a fost creat în 1996 prin Legea audiovizualului nr. 603 din 3 octombrie 1995 și Hotărârea Parlamentului nr. 988 din 15.10.1996 în calitate de autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public care reglementează domeniul comunicării audiovizuale.
Confirmând adeziunea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind libertatea de exprimare și accesul la serviciile media audiovizuale, în temeiul art. 66 lit. d), art. 72 alin. (3) lit. r), art. 126 alin. (2) lit. a) și b) și art. 132 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul serviciilor media audiovizuale, care transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.
Misiunea Consiliul Audiovizualului este de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de Codului serviciilor media audiovizuale, cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu. Interes public în domeniul audiovizualului reprezintă interesul pentru asigurarea unei informări pluraliste și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură.
În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare:
·       a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune;
·       a reglementărilor privind conținuturile serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și privind serviciile de platformă de partajare a materialelor video;
·       a reglementărilor privind comunicările comerciale audiovizuale;
·       a reglementărilor privind regimul juridic al proprietății;
·       a reglementărilor privind modul de desemnare a membrilor Consiliului de supraveghere și de examinare a raportului anual de activitate al acestuia;
·       a reglementărilor privind asigurarea accesului la servicii media audiovizuale, privind informarea corectă, dreptul la replică, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen;
·       a reglementărilor privind protejarea spațiului audiovizual național;
·       a metodologiilor de monitorizare a conținuturilor serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și ale serviciilor de platformă de partajare a materialelor video;
·       a metodologiilor de monitorizare a pluralismului audiovizual și a respectării normelor privind remedierea situațiilor referitoare la situația dominantă în formarea opiniei publice;
·       a altor acte normative care asigură implementarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale etc.
În calitatea sa de garant al interesului public, Consiliul Audiovizualului asigură:
ü controlul asupra modului în care furnizorii și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate, conform Codului serviciilor media audiovizuale. Controlul asupra conținuturilor serviciilor media audiovizuale și ale programelor audiovizuale este exercitat numai după furnizarea acestora, în conformitate cu art. 7 alin. (5);
ü elaborează și aprobă lista evenimentelor de importanță majoră;
ü examinează și soluționează petițiile și sesizările privind activitatea furnizorilor de servicii media, furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și a distribuitorilor de servicii media, inclusiv cu privire la dreptul de autor și la drepturile conexe;
ü elaborează și actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” și o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului;
ü cooperează cu instituții similare din alte state în vederea preluării și implementării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul audiovizualului;
ü cooperează cu alte autorități publice și instituții competente din Republica Moldova în vederea aplicării legislației în domeniul audiovizualului;
ü exercită atribuții prevăzute de Codul electoral și de alte acte normative etc.
În activitatea de supraveghere și control, Consiliul Audiovizualului verifică aspectele semnalate în sesizările recepționate de la petiționari sau se autosesizează cu privire la modul în care furnizorii și distribuitorii de servicii media audiovizuale respectă legislația națională audiovizuală. Atunci când constată încălcări, în funcție de gravitatea încălcării, de efectele acesteia, precum și de frecvența încălcărilor comise în ultimele 12 luni, CA aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 84 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Consiliul Audiovizualului, în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege, emite acte normative, precum și reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare. Acestea sunt adoptate cu prezența a cel puțin șase membri și cu votul a cel puțin cinci membri. Consiliul se întrunește în ședințe publice de 2 ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie.
În îndeplinirea misiunii sale de garant al interesului public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este supravegheat de Parlament, prin dezbaterea raportului anual.
 
Conform prevederilor art. 16 din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern și ale Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.49 din 26.04.2012, Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite anual Declarația privind buna guvernare.
Exercițiul de evaluare și raportare a sistemului de management financiar și control are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a  managerilor din sectorul public pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări.